Grupa młodych osób w letnich strojach. Idą wzdłuż ulicy jedna za drugą. Na plecach mają pomarańczowe worki z dużym białym logotypem Lwt - Lato w teatrze.
fot. Monika Sieklucka

Festiwal młodych | Lwt+

„Festiwal młodych”
polsko-ukraińskie, bezpłatne półkolonie artystyczne w Chełmnie
dla młodzieży w wieku 15-18 lat,
w ramach programu „Lato w teatrze+”.

Termin: 26.06-8.07.2023

Z radością ogłaszamy nabór na wyjątkowe półkolonie!

Dlaczego „Festiwal młodych”? Festiwal kojarzy się z radością, świętowaniem, wydarzeniami artystycznymi różnego typu. Chcemy, by nasze polsko-ukraińskie półkolonie były twórczym zamętem dla młodych ludzi z Chełmna i okolic, niech pozytywna atmosfera rozleje się na całe miasto!
W trakcie działań artystycznych wraz z 23 młodymi osobami zgromadzimy materiał aktorski, scenograficzny oraz filmowy, który posłuży realizacji wydarzenia finałowego. Podczas warsztatów wideoinstalacji wykorzystamy relacje pomiędzy różnymi gatunkami sztuki i otaczającym nas światem. Warsztaty teatralne oprzemy na zadaniach improwizacyjnych. Zrealizujemy działania performatywne w przestrzeni miasta, by poczuć się w nim jak u siebie. Chwycimy za „lale” i poznamy możliwości teatru przedmiotu.      Warsztaty street artu i graffiti otworzą podróż do świata sztuki ulicznej (malowanie graffiti i winyli, tworzenie szablonów, wlep itp.). Wspólny czas spędzimy na spacerach inspiracyjnych (np. śladem murali chełmińskich).
Zadbamy o wakacyjną atmosferę! Wspólne śniadania, relaks i cieszenie się swoim towarzystwem na łonie natury czy przy ognisku zbudują poczucie dobrostanu i wielokulturowej wspólnoty.
Do udziału w półkoloniach zaprasza Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu wraz z Chełmińskim Domem Kultury. Miejscem naszych spotkań będzie – Kinoteatr Rondo ul. Dworcowa 23.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W „FESTIWALU MŁODYCH”:
Złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty wraz z wypowiedzią artystyczną najpóźniej do 18 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia może dokonać rodzic lub prawny opiekun dziecka, który:
wypełni pobrane dokumenty: kartę kwalifikacyjną, regulamin i niezbędne oświadczenia
– prześle dowolnym transferem (np. weeTransfer, Dropbox, YouTube, OneDrive) podpisaną (imię i nazwisko dziecka) wypowiedź artystyczną w formie krótkiego wideo (rolki, tik-tok, miniatura filmowa): „Pokaż siebie w swoim Chełmnie” na adres: animacja.kultury@chdk.pl
dostarczy dokumenty wraz z wklejonym linkiem do pobrania wypowiedzi artystycznej do: Edyty Zarębskiej – Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno; tel. 531314420

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

„Lato w teatrze” jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

________________________________________________________________________________

„Молодіжний фестиваль”
польсько-український, безплатний мистецький літній табір в Хелмні
для молоді у віці 15-18 років,
в рамках програми «Літо в театрі+».

Дата проведення: 26.06 – 8.07.2023

З радістю оголошуємо набір в унікальний літній табір!

Чому «Молодіжний фестиваль»? Фестиваль асоціюється з радістю, святом, різноманітними мистецькими подіями. Наш денний табір стане творчим буянням для молоді з Хелмна та околиць, позитивна атмосфера якого розповсюдиться на все місто!
Під час двотижневих мистецьких активностей, разом з 23 особами з Хелмно та околиць, ми зберемо акторський, сценічний та кіноматеріал для фінальної події. Його творцями стане молодь.
Під час майстер-класів з відеоінсталяції будемо використовувати зв’язки між різними жанрами мистецтва та навколишнім світом.
Театральні майстер-класи будуть побудовані на імпровізаційних завданнях. Реалізуємо перфоманси у міському просторі, щоб дійсно відчути себе в ньому як вдома. Візьмемо „ляльок” і дослідимо можливості об’єктного театру.
Майстер-класи стріт-арту та графіті відкриють нам вуличне мистецтво – малювання графіті та вінілу, створення трафаретів, наліпок тощо. Спільний час проведемо на прогулянках, що будуть надихати, наприклад, слідами хелмінських муралів.
Подбаємо про атмосферу канікул! Спільні сніданки, відпочинок на природі або біля багаття створить відчуття добробуту та згуртованості.

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, АБИ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У „МОЛОДІЖНОМУ ФЕСТИВАЛІ”:
Подати правильно заповнені документи разом з мистецькою заявкою не пізніше 18 червня 2023 року.

Заявку може подати один з батьків або законний опікун дитини, який:
– заповнює завантажені документи: аплікаційну форму, правила проведення конкурсу та необхідні заяви
– надсилає будь-яким переказом (наприклад, weeTransfer, Dropbox, YouTube, OneDrive) підписану (ім’я та прізвище дитини) творчу заявку у вигляді короткого відео (ролика, tik-tok, фільмової мініатюри):
„Покажи себе у своєму Хелмні” на адресу: animacja.kultury@chdk.pl
– надає документи з посиланням для завантаження мистецького висловлювання за адресою: Edyta Zarębska – Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chelmno; телефон 531314420

УВАГА! Кількість місць обмежена. Прийняття визначає порядок подання заяв.

„Літо в театрі” – це програма Театрального інституту ім. Збіґнєва Рашевського, що фінансується Міністером Культури і Національної Спадщини.

___________________________________________________________________

OPIS PROGRAMU LATO W TEATRZE 2023

Lato w teatrze to ogólnopolski program wspierający samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe w tworzeniu młodym ludziom okazji do doświadczania teatru w miejscu, w którym żyją. Lato w teatrze bazuje na idei teatru jako formy spotkania. Program działa na rzecz rozwoju środowiska osób zajmujących się edukacją teatralną oraz animacją kulturalną i społeczną. Organizatorem programu jest Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów i spotkań związanych z pedagogiką teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.
Konkurs grantowy pozwala wyłonić najciekawsze projekty dwutygodniowych wakacyjnych warsztatów o charakterze teatralnym dla dzieci i młodzieży. Realizowane projekty mają pokazać młodym ludziom, że teatr jest miejscem dla każdego – można w nim tworzyć, poznawać innych ludzi i odkrywać różnorodność otaczającego świata. Spośród zgłoszeń, wybrane zostają te, które wykorzystują metody twórcze do rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, pozwalają im odkrywać i wykorzystywać swój potencjał i dzielić się z publicznością własnym przekazem.  Projekty realizują zespoły, które dbają o podmiotowe traktowanie młodych ludzi oraz czuwają nad przebiegiem procesu grupowego – i nie zapominają, że przy tym wszystkim, można się dobrze bawić!
W aktualnej 16. edycji programu dofinansowanie otrzymało 36 ośrodków z całej Polski – 20 organizacji pozarządowych i 16 samorządowych instytucji kultury. Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie w ramach niego w 2023 roku przyznano 6 ośrodkom.

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

http://www.facebook.com/programLatowteatrze

_________________________________________________________________

ОПИС ПРОГРАМИ „ЛІТО В ТЕАТРІ” 2023

„Літо в театрі” – це всеукраїнська програма, що підтримує місцеві інституції культури та неурядові організації у створенні можливостей для молоді долучатися до театрального мистецтва у місті, де вони мешкають. „Літо в театрі” базується на ідеї театру як форми зустрічі. Програма спрямована на розвиток спільноти людей, які займаються театральною освітою, культурною та соціальною анімацією. Організатором програми є Катедра Театральної Педагогіки Театрального Інституту ім. Збіґнєва Рашевського у Варшаві. Програма складається з грантового конкурсу на реалізацію двотижневих мистецьких майстер-класів для дітей та молоді, воркшопів та зустрічей, пов’язаних з театральною педагогікою, а також мистецько-освітніх мандрівних проєктів у цирковому наметі.
Грантовий конкурс дає можливість визначити найцікавіші проєкти для проведення двотижневих канікулярних театральних майстер-класів для дітей та молоді. Проєкти покликані показати молоді, що театр – це місце для всіх, де можна творити, знайомитися з іншими  та відкривати для себе розмаїття навколишнього світу. З-поміж заявок відбираються ті, що використовують творчі методи для розвитку соціальних компетенцій дітей та молоді, дозволяють їм розкрити та використати свій потенціал, а також поділитися власним посланням з аудиторією.  Проєкти реалізуються командами, які дбають про ставлення до молодих людей як до особистостей і наглядають за процесом роботи в групі – і не забувають, що, роблячи все це, можна розважатися!
У нинішньому 16-му випуску програми фінансування отримали 36 центрів з усієї Польщі – 20 неурядових організацій та 16 місцевих культурних установ. Центри, які організовували „Літо в театрі” щонайменше три рази в попередні роки, мають завдання реалізувати проєкт спільно з партнерською організацією, яка ще не брала участі в програмі. Цей модуль отримав назву „Літо в театрі +”, і в рамках цього модуля фінансування у 2023 році отримають 6 центрів.

Більше інформації про програму за посиланням:

www.latowteatrze.pl

http://www.facebook.com/programLatowteatrze

_____________________________________________________________________

LATO W TEATRZE 2023 organizują:

W ramach modułu LATO W TEATRZE+:
Dom Kultury w Strzelnie+Stowarzyszenie „Ecce Homo”
Fundacja KONTRA/BANDA+Fundacja #wszystkierodzajeteatru
Fundacja Teatr Latarnia+Fundacja Teatr Łątek
Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej+Stowarzyszenie Rodziców TU
Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”+Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu+Chełmiński Dom Kultury

W ramach modułu LATO W TEATRZE:

Babiogórskie Centrum Kultury, Białołęcki Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Sportu TKALNIA w Kietrzu, Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie, Fundacja „Kocham Dębniki”, Fundacja „Pracownia Inspiracji Społecznych”, Fundacja „Teatr Układ Formalny”, Fundacja Hydro-polis, Fundacja Inexkult, Fundacja Jak Drzewiej Bywało, Fundacja Plenerownia, Fundacja Przepływy, Fundacja Strefa Dorastania, Fundacja Zamek Bełżyce, Fundacja Zaułek Krzysztofa Falkowskiego, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dobrem, Koło Gospodyń Wiejskich „Urzeczanki” we wsi Coniew, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach, Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Słupski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Kotlina Sztuki, Stowarzyszenie Multi.Art, Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego,  Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, Teatr Ósmego Dnia, Towarzystwo Miłośników Ponikwi

Newsletter