Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej woak.pl

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-10-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak tekstów alternatywnych do części zdjęć i grafik
  Występują problemy z kontrastem
  Występują problemy ze strukturą nagłówkową.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-11-15.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Gancarczyk, patrycja.gancarczyk@woak.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 691061875 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Kościuszki 75-77
87-100 Toruń

Dojazd
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK), mieści się w Młynie Kultury.
Możesz do nas wygodnie dojechać komunikacją miejską. Najbliższy przystanek tramwajowy to Szpital Miejski. Dojedziesz na niego tramwajami numer 2 i 4. Odległość od przystanku do WOAK-u to około 400 metrów.
Odległość od najbliższego przystanku autobusowego Dworzec Wschodni to około 750 metrów.
Pod samą siedzibą jest przystanek linii autobusowej numer 42, która jednak dość rzadko jeździ.
Jeśli przyjedziecie do nas rowerem, możecie korzystać ze stojaków przed wejściem głównym. Parking dla gości zmotoryzowanych znajduje się w głębi ulicy Łokietka – za Młynem Wiedzy i parkingiem dla autokarów. Parking jest bezpłatny. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Prosimy nie parkować samochodów przed głównym wejściem

Wejście do budynku
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście znajduje się od strony ulicy Łokietka. Do wnętrza budynku prowadzą drzwi obrotowe. Aby się do nich dostać, należy pokonać dwa schodki, każdy o wysokości około 7 centymetrów. Przy schodach nie ma poręczy.
Drugie wejście jest od ulicy Dworcowej i jest w pełni dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Do wnętrza prowadzą drzwi automatyczne.

Przestrzeń za wejściem
Na parterze codziennie w godzinach 7-22 i w soboty w godzinach 8-15 przebywa osoba z ochrony, która udziela informacji. Jeżeli wydarzenie odbywa się w innych godzinach niż wyżej wymienione, ochrona jest także obecna i służy pomocą.
WOAK ma swoją siedzibę na 4.i 5. piętrze. Na piętrze 4. są sale warsztatowe, sekretariat i dyrekcja. Na 5. piętrze znajduje się sala widowiskowa.
Przestrzenie na 4. i 5. piętrze są ogólnodostępne. Możecie tu odpoczywać, spotykać się i pracować. Na 6. piętrze znajdują się pomieszczenia, do których dostęp mają tylko osoby pracujące w WOAK-u.
Do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury można dotrzeć schodami lub windą. Schody są wyposażone w poręcze, a ich pierwszy i ostatni stopień w ciągu komunikacyjnym oznaczony jest żółtą kontrastową farbą. Winda posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz jest udźwiękowiona.
Wejścia do wszystkich pomieszczeń są pozbawione progów i stopni. Otwarcie drzwi nie wymaga dużej siły.

Toalety
Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Sprzęt do ewakuacji
Na 5. piętrze znajduje się krzesło do ewakuacji osób z niepełnosprawnością.

Psy asystujące
Możesz przyjść do nas z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pamiętaj o zabraniu certyfikatu i zaświadczenia o szczepieniu. Na psa będzie czekała miska wody.

Pętla indukcyjna
Posiadamy mobilną pętlę indukcyjną

Tłumacz PJM
Obecnie nie ma niestety możliwości skorzystania z tłumacza PJM na miejscu lub online. Współpracujemy jednak z tłumaczami PJM przy wielu wydarzeniach. Poinformuj nas o chęci wizyty. Dołożymy starań, aby zapewnić tłumaczenie.

Miejsce przyjazne dla osób wrażliwych sensorycznie
Posiadamy słuchawki wygłuszające oraz obiekty sensoryczne, które sprzyjają wyciszeniu i relaksacji. Na wybranych wydarzeniach zapraszamy do miejsca ciszy.

Miejsce przyjazne rodzinie
W toalecie na każdym piętrze znajduje się przewijak dla niemowląt. W planach jest także udostępnienie pokoju rodzica z dzieckiem. Będzie on znajdował się na parterze budynku.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką dostępności, Patrycją Gancarczyk.
  E-mail: patrycja.gancarczyk@woak.pl
  tel./SMS: 691061875
  Koordynatorka udzieli odpowiedzi na pytania oraz opowie o naszej ofercie. Regularnie organizujemy wydarzenia z audiodeskrypcją oraz tłumaczeniem na PJM.
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
 • Newsletter